Overblik: BR, vejledninger og standarder

Artikel
Illustration i sort og hvid af en kasse, hvorpå der står BR18. Herunder tre kasser med teksterne: SBI-anvisning 272, DS-standarder og Færdelsarealer for alle
No items found.
Illustration: Sidse Grangaard

Ved du, hvordan Bygningsreglementet BR18 hænger sammen med SBI-anvisning 272? Eller hvor omfangsrigt et opslagsværk DS-standarden er? Vi skaber her et kort over landskabet af kravselementer, vejledninger og standarder, som du kan navigere efter.

Realiseret
Bygherre
Arkitekt
Se alle
Læs op

Hvis man aldrig før har hørt om en SBI-anvisning eller aldrig har læst i bygningsreglementet, så kan det være forvirrende at skulle navigere i landskabet af kravselementer, vejledninger og standarder. Vi vil i denne artikel skabe et overblik over dette landskab. 

BR18 er minimumskrav

I Danmark udmønter byggeloven sig i det gældende bygningsreglement. I øjeblikket er det Bygningsreglementet BR18, som gælder, og som skal overholdes. BR18 gælder på matriklen - også i forbindelse med gang- og opholdsarealer samt parkeringspladser.  

BR18 benytter ikke begrebet universelt design eller tilgængelighed i bestemmelserne dvs. selve kravene – men har i formålsparagraffen fokus på brugerne, som er os alle sammen. 

Betegnelsen ’offentlig tilgængelige bygninger’ anvendes stadig, men her menes bygninger, som er tilgængelige for offentligheden, og dermed ikke koblet specifikt op på det, som byggeloven kalder ”handicaptilgængelighed”. 

Kravene i BR18 er minimumskrav, for det er altid tilladt at operere med et højere niveau, end BR18 foreskriver eks. ift. universelt design. 

BR18’s Vejledning til brugerbegreb

Denne vejledning introducerer universelt design og handler om at definere sammensætningen af brugerne ved et byggeprojekt ud fra et mangfoldigt brugerbegreb. Den peger på, at “Brugerne kan være alle mennesker, med ingen, mindre eller større funktionsnedsættelser.”¹ Vejledningen anerkender, at “Detailkravene i bygningsreglementets kapitler om indretning og adgangsforhold er overvejende udformet med henblik på kørestolsbrugere, gangbesværede og synshandicappede.“¹ Derfor peger vejledningen på, at det vil være en fordel at tænke i universelt design for at favne en så bred brugergruppe som muligt. 

Samtidig beskriver vejledningen, at et byggeri kan udføres med andre løsninger end dem, som direkte overholder detailkravene i BR. Fokus er på ligeværdige løsninger, der tilgodeser bredden i brugerbehovene og opfylder hensynene bag bestemmelserne. Men det kræver en dispensation² – dvs. at kommunen bifalder disse andre løsninger. Alligevel kan BR18 betragtes som første skridt imod et funktionsbaseret bygningsreglement. 

BR18s Vejledning til stikprøvekontrol

I forhold til byggesagsbehandlingen opererer bygningsreglementet med ’Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed’. I stikprøvekontrollen, er det bl.a. kommunernes opgave at vurdere, om dokumentationen af de tegnede løsninger til de udtrukne byggesager tilbyder ligeværdighed i adgangsforhold og indretning. I praksis ser byggesagsbehandlerne på, om de tegnede løsninger overholder kravene i BR18. 

Vejledningen indeholder en oversigt over ‘tilgængelighedskrav’ i BR18 ift. de fire overordnede bygningstyper: boligbebyggelse/boliger, offentligt tilgængelige bygninger, bygninger med arbejdspladser samt hotel, kro og lignende. Oversigten præsenterer kravene ift. den funktionalitet, der er tale om - eksempelvis at ‘kunne komme på toilettet’. 

Illustration, som viser hierarkiet, at BR18 ligger øverst som lovkrav. Derefter føger SBi-anvisning 272, DS-standarder og vejledningen Færdselsarealer for alle
Bygningsreglementet skal altid overholdes. Inspiration og viden til løsninger også på et højere niveau kan bl.a. findes i SBi-anvisning 272, forskellige DS-standarder og Færdselsarealer for alle.

Vejledning til BR18: SBI-anvisning 272

SBI-anvisning 272 forklarer og fortolker kravene i BR18 - og er en byggeteknisk vejledning. Anvisningen er bygget op med samme struktur som BR18. (Vær opmærksom på, at i relation til første paragraf i kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) er Vejledning til brugerbegreb gengivet). Ved hver paragraf fra BR18 følger SBI-anvisning 272 op med en vejledningstekst, dvs. gode råd til, hvordan kravet skal forstås, hvordan det overholdes, og hvad man skal være opmærksom på. Samtidig tilbyder SBI-anvisning 272 også information om, hvordan man kan udarbejde løsninger på et højere niveau end BR-niveau. Gør man, som der står i SBI-anvisning 272, så overholder man BR18 og måske mere end det. 

Alle SBI-anvisninger finder du på anvisninger.dk

SBI-anvisning 272 refererer til DS/ISO 21542:2012. Den er siden blevet erstattet af ‘DS/ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø’, som efterfølgende er blevet trukket tilbage af Dansk Standard, fordi der er kommet en ny europæisk standard: ‘DS/EN 17210:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav’.

Gældende DS-standarder

En DS-standard skal overholdes, når bygherre stiller krav om det i et byggeprogram eller et aftalegrundlag. Den nye standard ‘DS/EN 17210:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav’ er, som titlen antyder, opbygget af funktionskrav. Her er fokus på brugbarhed, komfort og sikkerhed i forbindelse med både bygninger og udearealer i forhold til hele bredden af brugere - hvilket egentlig er samme bredde, som brugerbegrebet i BR18 dækker. Hvis brugerbegrebet i BR18 skal tages alvorligt, så bør man kigge i denne standard. DS/EN 17210:2021 er meget omfangsrig og kan derfor også anvendes som et opslagsværk, hvis man ønsker inspiration til at forstå og indtænke brugernes behov i et byggeprogram eller i selve udformningen af et sted. For standarden omhandler nemlig alt lige fra adgangssluser i kontormiljøer og butikker til en taxiholdeplads eller en strandpromenade. 

Ønsker man at få hjælp og inspiration til, hvordan man rent teknisk kan løse et funktionskrav, er der råd at hente i ‘DS/CEN/TR – 17621:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer.’

DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle

‘DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø’ er en vejledning med gode råd til, hvordan der kan sikres tilgængelighed i forbindelse med uderum. Håndbogen kommer bl.a. omkring stier, toiletforhold, skiltning og belysning, men også sansehaver, legepladser, udsigtstårne og lystbådehavne.

Eksempler på løsninger finder du i ‘DS-håndbog 105.2:2015 - Udearealer for alle - Eksempelsamling’. 

Færdselsarealer for alle

Når vi taler om uderum, så har Vejdirektoratet udarbejdet en håndbog (revideret i 2023) 'Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelighed, Trafikarealer i by-og landområder'. Håndbogen har status som vejregel, dermed er den anvisende og vejledende på veje, stier samt arealer, der er udlagt som vejareal, uanset om de er offentlige eller private. 

Den behandler alt fra ledelinjer, fortove og lyskryds til busstoppesteder, gadeinventar og vejarbejde. 

¹ Afsnit 3.0.0 i Vejledning til brugerbegreb i BR18 (kapitel 2)

² Afsnit 2.0.0 i Vejledning til brugerbegreb i BR18 (kapitel 2)

Hvis man aldrig før har hørt om en SBI-anvisning eller aldrig har læst i bygningsreglementet, så kan det være forvirrende at skulle navigere i landskabet af kravselementer, vejledninger og standarder. Vi vil i denne artikel skabe et overblik over dette landskab. 

BR18 er minimumskrav

I Danmark udmønter byggeloven sig i det gældende bygningsreglement. I øjeblikket er det Bygningsreglementet BR18, som gælder, og som skal overholdes. BR18 gælder på matriklen - også i forbindelse med gang- og opholdsarealer samt parkeringspladser.  

BR18 benytter ikke begrebet universelt design eller tilgængelighed i bestemmelserne dvs. selve kravene – men har i formålsparagraffen fokus på brugerne, som er os alle sammen. 

Betegnelsen ’offentlig tilgængelige bygninger’ anvendes stadig, men her menes bygninger, som er tilgængelige for offentligheden, og dermed ikke koblet specifikt op på det, som byggeloven kalder ”handicaptilgængelighed”. 

Kravene i BR18 er minimumskrav, for det er altid tilladt at operere med et højere niveau, end BR18 foreskriver eks. ift. universelt design. 

BR18’s Vejledning til brugerbegreb

Denne vejledning introducerer universelt design og handler om at definere sammensætningen af brugerne ved et byggeprojekt ud fra et mangfoldigt brugerbegreb. Den peger på, at “Brugerne kan være alle mennesker, med ingen, mindre eller større funktionsnedsættelser.”¹ Vejledningen anerkender, at “Detailkravene i bygningsreglementets kapitler om indretning og adgangsforhold er overvejende udformet med henblik på kørestolsbrugere, gangbesværede og synshandicappede.“¹ Derfor peger vejledningen på, at det vil være en fordel at tænke i universelt design for at favne en så bred brugergruppe som muligt. 

Samtidig beskriver vejledningen, at et byggeri kan udføres med andre løsninger end dem, som direkte overholder detailkravene i BR. Fokus er på ligeværdige løsninger, der tilgodeser bredden i brugerbehovene og opfylder hensynene bag bestemmelserne. Men det kræver en dispensation² – dvs. at kommunen bifalder disse andre løsninger. Alligevel kan BR18 betragtes som første skridt imod et funktionsbaseret bygningsreglement. 

BR18s Vejledning til stikprøvekontrol

I forhold til byggesagsbehandlingen opererer bygningsreglementet med ’Vejledning i kommunernes stikprøvekontrol i tilgængelighed’. I stikprøvekontrollen, er det bl.a. kommunernes opgave at vurdere, om dokumentationen af de tegnede løsninger til de udtrukne byggesager tilbyder ligeværdighed i adgangsforhold og indretning. I praksis ser byggesagsbehandlerne på, om de tegnede løsninger overholder kravene i BR18. 

Vejledningen indeholder en oversigt over ‘tilgængelighedskrav’ i BR18 ift. de fire overordnede bygningstyper: boligbebyggelse/boliger, offentligt tilgængelige bygninger, bygninger med arbejdspladser samt hotel, kro og lignende. Oversigten præsenterer kravene ift. den funktionalitet, der er tale om - eksempelvis at ‘kunne komme på toilettet’. 

Illustration, som viser hierarkiet, at BR18 ligger øverst som lovkrav. Derefter føger SBi-anvisning 272, DS-standarder og vejledningen Færdselsarealer for alle
Bygningsreglementet skal altid overholdes. Inspiration og viden til løsninger også på et højere niveau kan bl.a. findes i SBi-anvisning 272, forskellige DS-standarder og Færdselsarealer for alle.

Vejledning til BR18: SBI-anvisning 272

SBI-anvisning 272 forklarer og fortolker kravene i BR18 - og er en byggeteknisk vejledning. Anvisningen er bygget op med samme struktur som BR18. (Vær opmærksom på, at i relation til første paragraf i kapitel 2 Adgangsforhold (§ 48 - § 62) er Vejledning til brugerbegreb gengivet). Ved hver paragraf fra BR18 følger SBI-anvisning 272 op med en vejledningstekst, dvs. gode råd til, hvordan kravet skal forstås, hvordan det overholdes, og hvad man skal være opmærksom på. Samtidig tilbyder SBI-anvisning 272 også information om, hvordan man kan udarbejde løsninger på et højere niveau end BR-niveau. Gør man, som der står i SBI-anvisning 272, så overholder man BR18 og måske mere end det. 

Alle SBI-anvisninger finder du på anvisninger.dk

SBI-anvisning 272 refererer til DS/ISO 21542:2012. Den er siden blevet erstattet af ‘DS/ISO 21542:2021 Bygningskonstruktion - Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø’, som efterfølgende er blevet trukket tilbage af Dansk Standard, fordi der er kommet en ny europæisk standard: ‘DS/EN 17210:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav’.

Gældende DS-standarder

En DS-standard skal overholdes, når bygherre stiller krav om det i et byggeprogram eller et aftalegrundlag. Den nye standard ‘DS/EN 17210:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Funktionelle krav’ er, som titlen antyder, opbygget af funktionskrav. Her er fokus på brugbarhed, komfort og sikkerhed i forbindelse med både bygninger og udearealer i forhold til hele bredden af brugere - hvilket egentlig er samme bredde, som brugerbegrebet i BR18 dækker. Hvis brugerbegrebet i BR18 skal tages alvorligt, så bør man kigge i denne standard. DS/EN 17210:2021 er meget omfangsrig og kan derfor også anvendes som et opslagsværk, hvis man ønsker inspiration til at forstå og indtænke brugernes behov i et byggeprogram eller i selve udformningen af et sted. For standarden omhandler nemlig alt lige fra adgangssluser i kontormiljøer og butikker til en taxiholdeplads eller en strandpromenade. 

Ønsker man at få hjælp og inspiration til, hvordan man rent teknisk kan løse et funktionskrav, er der råd at hente i ‘DS/CEN/TR – 17621:2021 Tilgængelighed til og anvendelighed af det byggede miljø – Tekniske ydeevnekriterier og specifikationer.’

DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle

‘DS-håndbog 105:2012 Udearealer for alle – sådan planlægges et tilgængeligt udemiljø’ er en vejledning med gode råd til, hvordan der kan sikres tilgængelighed i forbindelse med uderum. Håndbogen kommer bl.a. omkring stier, toiletforhold, skiltning og belysning, men også sansehaver, legepladser, udsigtstårne og lystbådehavne.

Eksempler på løsninger finder du i ‘DS-håndbog 105.2:2015 - Udearealer for alle - Eksempelsamling’. 

Færdselsarealer for alle

Når vi taler om uderum, så har Vejdirektoratet udarbejdet en håndbog (revideret i 2023) 'Færdselsarealer for alle – universelt design og tilgængelighed, Trafikarealer i by-og landområder'. Håndbogen har status som vejregel, dermed er den anvisende og vejledende på veje, stier samt arealer, der er udlagt som vejareal, uanset om de er offentlige eller private. 

Den behandler alt fra ledelinjer, fortove og lyskryds til busstoppesteder, gadeinventar og vejarbejde. 

Film

No items found.
No items found.
No items found.

Læs mere

Litteratur

No items found.

Også værd at læse